• Je tuin,

    daar word je blij van!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden uwTuinwinkel te Elim 

Artikel 1 - Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door uwTuinwinkel, Kvk-nummer 51919370, gevestigd te Elim aan de Perebomenweg 48, 7916 PG, tel. 0528 350004, info@uwTuinwinkel.nl, NL.1031.36.605.B01 hierna te noemen uwTuinwinkel. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient koper/opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.  
1.2 Bijzondere, van de voorwaarden van uwTuinwinkel afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  
1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door uwTuinwinkel uitgevoerde activiteiten noodzakelijk zijn. 
1.4 Indien er sprake is van een consumentenkoop, gelden enkele afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden. Deze zijn gemarkeerd met een *. Voorzover deze afzonderlijke bepalingen conflicteren met andere bepalingen van deze voorwaarden, prevaleren de afzonderlijke bepalingen.  

Artikel 2 - Aanbiedingen.

2–1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. uwTuinwinkel kan aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij uwTuinwinkel bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Alle bij de aanbieding verstrekte maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.  
2–2 In het geval geen vaste termijn voor aanvaarding in het aanbod is vermeld, dan kan uwTuinwinkel het gedane aanbod als vervallen beschouwen zonder dat daartoe een nadere (schriftelijke) mededeling is vereist.  

Artikel 3 - Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van uwTuinwinkel binden de laatste niet, voor zover ze door uwTuinwinkel niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.   

Artikel 4 -Overeenkomst.

4–1 De overeenkomst tot levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor uwTuinwinkel door haar bevestiging. Elke met uwTuinwinkel aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Koper/opdrachtgever zal toestaan dat uwTuinwinkel zonodig informatie betreffende hem/haar opvraagt.   * In geval van een consumentenkoop komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
4–2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, enz., zijn voor uwTuinwinkel niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.   

Artikel 5 - Prijzen.

5-1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.   
5-2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermeldde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.  
5-3 uwTuinwinkel behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper/opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft uwTuinwinkel het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.  
* In geval van een consumentenkoop is uwTuinwinkel enkel gerechtigd de prijs na totstandkoming van de overeenkomst te verhogen, indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. In een dergelijk geval heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.    

Artikel 6 - Levertijden, levering en risico.

6-1 De tussen uwTuinwinkel en koper/opdrachtgever overeengekomen levertijd(en) worden door uwTuinwinkel zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Op uwTuinwinkel rust een inspanningsverplichting te leveren binnen de opgegeven levertijden.  Deze levertijd(en) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 
6-2 De koper/opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook in het geval de levertijd(en) worden overschreden. Met uitzondering van het geval de overschrijding van de levertijd(en) het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van uwTuinwinkel.  
6-3  De koper/opdrachtgever zorgt ervoor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. De goederen worden direct naast de vrachtwagen gelost. 
6-4 De koper/opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden of annuleren wegens overschrijding van de levertijd(en) of de ontvangst en/of betaling van het geleverde weigeren.  
* In geval van een consumentenkoop zal het product uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft deze in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.   

Artikel 7 - Afwijkingen.

Geringe afwijkingen geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.  

Artikel 8 - Annuleren.

8–1 Indien de koper/opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door uwTuinwinkel reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens uwTuinwinkel gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Koper/opdrachtgever in de vorm van een rechtspersoon is voorts verplicht uwTuinwinkel te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.  
8–2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt uwTuinwinkel zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  
* In geval van consumentenkoop heeft de consument het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd, inclusief de kosten van toezending. Dit geldt echter niet indien het product is samengesteld conform de door de consument opgegeven specificaties. Dit zal duidelijk bij het aanbod worden vermeld. De producten dienen in ongebruikte en onbeschadigde staat te verkeren om voor retournering in aanmerking te komen. 

Artikel 9 - Wijzigingen.

9–1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de koper/opdrachtgever zijn opgegeven, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper/opdrachtgever extra in rekening gebracht.  
9–2 Door de koper/opdrachtgever, na de totstandkoming van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen, moeten door de koper/opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan uwTuinwinkel ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de koper/opdrachtgever.   9–3 Wijzigingen door de koper/opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door uwTuinwinkel buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

Artikel 10 - Uitbesteding aan derden.

Koper/opdrachtgever machtigt uwTuinwinkel om de uitvoering van de overeenkomst door een derde partij, op een door uwTuinwinkel gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.  
* In geval van consumentenkoop is de koper/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de overeenkomst  door een andere partij dan uwTuinwinkel wordt uitgevoerd, tenzij uwTuinwinkel zich jegens koper/opdrachtgever aansprakelijk verklaart voor de nakoming van die derde. 

Artikel 11 - Meerwerk.

11–1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken.  
11–2 Door uwTuinwinkel te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de koper/opdrachtgever in rekening worden gebracht.   

Artikel 12 - Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door uwTuinwinkel aangegeven. Wenst de koper/opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van koper/opdrachtgever.  

Artikel 13 - Reclame.

13–1 Koper/opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, uwTuinwinkel terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.  
* In geval van consumentenkoop raadt uwTuinwinkel aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. 
13–2 Indien de koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering uwTuinwinkel schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt koper/opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.  
13–3 uwTuinwinkel dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.  
13–4 Indien de koper/opdrachtgever de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt of verbruikt vervalt ieder recht op reclame. 
13–5 Kalkuitbloei (of witte uitslag) is een behoort tot de normale verschijnselen bij betonproducten en kan nooit reden zijn tot reclame. 
13–6 Indien de reclame naar het oordeel van uwTuinwinkel juist is, zal uwTuinwinkel hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.  

Artikel 14 - Aansprakelijkheid.

Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop en levering aan bedrijven.
14–1 uwTuinwinkel is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:  - Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;  - Daden of nalatigheden van de koper/opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.  - Het niet halen van de indicatieve leveringstermijn.  Zie ook artikel 6-1.  
14–2 uwTuinwinkel zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een koper/opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.  
14–3 De koper/opdrachtgever vrijwaart uwTuinwinkel voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen.   

Artikel 15 - Overmacht.

15–1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar uwTuinwinkel of de koper/opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van uwTuinwinkel, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van uwTuinwinkel, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor uwTuinwinkel overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de koper/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.  
15–2 uwTuinwinkel is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de koper/opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.  
* Bij consumentenkoop geldt dat in geval van overmacht uwTuinwinkel niet gehouden is tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voorzover uwTuinwinkel als gevolg van de overmachtsituaties een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud.

16–1 Zolang uwTuinwinkel geen volledige betaling (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van uwTuinwinkel.  
16–2 uwTuinwinkel heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper/opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.  
16–3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de koper/opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.   

Artikel 17 - Wanprestatie en ontbinding.

17–1 Indien de koper/opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal uwTuinwinkel, indien redelijk, in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, danwel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze. uwTuinwinkel zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming. 
17–2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien:  De niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; De verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; De ontbonden; De Nederland te verlaten.  andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst - andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt - andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt - andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is - 
17–3 uwTuinwinkel is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de koper/opdrachtgever op grond van door uwTuinwinkel reeds geleverde goederen cq. verrichtte werkzaamheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van uwTuinwinkel op vergoeding van kosten, schade en interesten.   

Artikel 18 - Betaling.

18–1 Betaling van de (koop-) prijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn zonder korting of verrekening. 
18–2 uwTuinwinkel is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij koper/opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
18–3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper/ opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 
18–4 Uit het enkele feit dat uwTuinwinkel zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.  
18-5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.   

Artikel 19 - Toepasselijk recht.

Op alle door uwTuinwinkel gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.  

Artikel 20 - Geschillen.

In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Assen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.  

Versie maart 2011